GGD Rapporten

Pedagogische Beleidsplan Oliver:

Het pedagogische beleid geeft aan welke uitgangspunten en werkwijze wij hanteren bij de omgang, verzorging en opvoeding van de kinderen.
Het beleidsplan is de basis van ons dagelijks handelen en zorgt voor een duidelijke aanpak van de leidsters. Het plan biedt leidsters steun bij
hun dagelijks werk en geeft nieuwe klanten inzicht in de wijze van werken bij de opvang die wij bieden.

Het pedagogische beleidsplan is te vinden op ieder locatie van Oliver.

Risico inventarisatie- Gezondheid en Veiligheid.

Jaarlijks wordt er een gezondheid en een risico inventarisatie gehouden.

Daarbij worden actieplannen gemaakt en komen er werk instructies in voort. De werkinstructies worden in de team vergadering besproken en zo nodig aangepast.
Er worden strenge eisen gesteld aan het schoonmaak werk en de hygiëne regels op de groepen. Ook van de gezondheid risico wordt er een
inventarisatie gemaakt en volgen er werkinstructie die als leidraad in het hygiënisch werken.

Deze worden jaarlijks getoetst door de GGD.

Link: Rapporten GGD

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/houder/NHRVestiging/GegevensHouder.jsf?selectedResultId=4370¤tPage=0